Remark; to have an even better look at the pictures, you may click on the pics to enlarge, go back to the website, only by using the ‘blue return button’ in the left top corner of your screen!

Opmerking; om de foto’s te vergroten eenvoudig op de foto klikken, ga terug naar de website, uitsluitend door op de ‘blauwe retourknop’ te drukken in de linker bovenhoek van uw scherm!

Cabo Turbo Technologies… goes for the flow..!

Cabo Turbo Technologies
‘Breathing Life into your Machine’
HX60-76/109 mm compressor wheel development – from cast 76/109 to billet 76/109B – from billet 76/109B to billet upgrade 76/109-TT30 (with Tapered Tip 30 degrees)

Cabo Turbo Technologies
‘Blaast Leven in uw Machine’
HX60-76/109 mm compressorwiel ontwikkeling – van gegoten 76/109 versie naar Billet 76/109B – van Billet 76/109B naar de upgrade versie 76/109B-TT30 (met 30 graden overhangende bodemvanen)

This page is an introduction of the new upgraded Billet H3B/HX60-76/109B impeller with tapered tip 30 degrees.

Op deze pagina een introductie van het nieuwe aangepaste Billet H3B/HX60-76/109B
compressorwiel met 30 graden uitstekende ondervanen.

More and new developments on other models (HX35-40-50-52-55-60-80-82) and inducer/exducer sizes with Tapered Tip 18 and 30 degrees will follow in future.

In de nabije toekomst zullen ook voor de andere modellen (HX35-40-50-52-55-60-80-82) en de diverse inlaatdiameters daar in nieuwe overeenkomstig aangepaste modellen worden geintroduceerd.

The flow and efficiency of a bigger turbo at minimal or no extra cost..

De luchtopbrengst en het rendement van een grotere turbo tegen een minimaal hogere of gelijke prijs..

Left the standard Cast HX60-76/109 mm impeller
Right the Billet version HX60-76/109B with straight and more aggresively curved blades and slimmed down hub, for better turbine response and improved flow characteristics and volume

Links het standaard gegoten HX60-76/109 compressorwiel
Rechts de billet versie HX60-76/109B met rechte topvanen en meer agressief gebogen vaanhoek plus afgeslankte kern voor een betere reactie op de turbine en verhoogde luchtopbrengst

Left the standard Billet version 76/109B – Right the newly developed upgrade version 76/109B-TT30 – Note the bottom blades are not machined rectangular towards the bottom, but stick out 30 degrees into the diffuser opening of the compressor housing, throwing the air idirectly into the diffuser gap for improved flow and higher compressor effiency – also note the higher upper blades

Links het standaard 76/109B Billet wiel – Rechts de nieuwe verbeterde versie, waarvan de onderste vanen niet meer haaks op de bodem staan maar onder een hoek van 30 graden uitsteken in de luchtspleet van het compressorhuis en op deze manier de lucht direct in de luchtspleet stuwen voor een hoger compressor rendement en sterk verbeterde luchtopbrengst – let ook op de verhoogde topvanen

The standard design bottom blades

De standaard haaks op de bodem staande onderste vanen

The new design Tapered Tip 30 degrees

De nieuwe versie met 30 graden uitstekende vanen

The standard design upper blade

De versie met standaard hoogte van de vanen

The upgrade design takes higher upper blades of approx. 4 mm compared to the standard design

Tests have shown volume flow gains of 8-10 % as a result of these modifications: tapered tip 30 degrees – higher blades – slim hub – slim back – thin blades

De verbeterde versie met ongeveer 4 mm hogere vanen vergeleken met de standaard versie

Tests hebben winst in luchtopbrengst aangetoond van 8-10 % ten opzichte van het standaard wiel door de toegepaste modificaties: 30 graden uitstekende onderste vanen – hogere topvanen – afgeslankte kern – afgeslankte achterzijde – dunnere vanen

Additional information is, that all 3 versions are interchangeable and can be fitted into existing turbos, with no futher modifications – Toegevoegde informatie is, dat deze 3 uitvoeringen uitwisselbaar zijn en zonder verdere veranderingen in bestaande turbo’s kunnen worden gemonteerd.

Another not yet mentioned technical detail; a larger exducer (bottom) diameter compressor wheel generates a higher flow at equal inducer (inlet) diameter. This new upgrade 76/109B-TT30 mm impeller takes a tip-to-tip end diameter of 115,5 mm! So a lighter wheel, spooling up easier, with the advantage and flow of a fairly larger sized exducer impeller! Even exceeding the exducer diameter of its 80/113 mm bigger brother!

Een nog niet vermeld technisch detail; een compressorwiel met een grotere bodemdiameter genereert een hogere luchtopbrengst bij gelijkblijvende inlaatdiameter. Deze nieuwe opgewaardeerde versie 76/109B-TT30 heeft een vaan-tot-vaan eind diameter van 115,5 mm! Dus een wiel met minder gewicht, wat gemakkelijker optoert, met het voordeel en de luchtopbrengst van een wiel met aanzienlijk grotere bodemdiameter! Zelfs meer dan de bodemdiameter van het 80/113 mm grotere broertje!

Closer look at the new Billet H3B/HX60-76/109B-TT30 impeller, also note the a-symetric angle of the splitter blades – 30 degrees extended tip exducer vanes – higher inducer blades = all changes resulting in improved flow charesteristics – better flow – higher compressor efficiency – wider map width

Another extra development is the slim hub design, resulting in a weight reduction of approx. 13 % compared to the cast version, resulting in faster spool up and improved turbine response to keep rotorspeed ongoing.

Een nadere kijk op het nieuwe H3B/HX60-76/109B-TT30 compressorwiel, let ook op de a-symetrische vaanhoek van de tussenvanen – bodemvanen 30 graden uitstekend – hogere inlaatvanen = alle aanpassingen resulteren in een verbeterde compressor karakteristiek – verhoogde luchtopbrengst – hoger compressor rendement – breder werkgebied van de compressor

Een aanvullende ontwikkeling is de afgeslankte kern, wat resulteert in een gewichtsreductie van 13 % ten opzichte van de gegoten versie, spoelt gemakkelijker op en vraagt minder vermogen van de turbine om de rotorsnelheid vast te houden.

Last but not least.. available ex stock now..!

Ten laatste.. en niet minder belangrijk.. uit voorraad leverbaar.

Translate »